Testimony

ยินดีกับความสำเร็จของเพชร

การวางแผนสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน เป็นสุดยอดความปรารถนาของพ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัวข้าพเจ้าก็เป็นเช่นกัน แต่การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ มุมานะ กล้าหาญ อดทน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ระหว่างการก้าวฝ่าอุปสรรคต่างๆที่มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ผันแปรของลูกชายข้าพเจ้า เพชร ย้อนมองไปยังอดีต เมื่อครั้งที่เพชรเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ การเรียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติที่เริ่มไม่เหมาะสม ไร้วิสัยทัศน์ และความก้าวร้าวที่เริ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจแก่ข้าพเจ้าและภรรยาเป็นอย่างยิ่ง และนั่นคือสิ่งผลักดันให้ครอบครัวข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เพชร ไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางวิชาการ และด้านจิตใจ และก้าวไปยังเป้าหมายที่ดีขึ้น และนั่นคือก้าวแรกที่ได้ตัดสินใจให้ เพชร สมัครเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ สถานที่

ยินดีกับความสำเร็จของเพชร Read More »

Scroll to Top